Jdi na obsah Jdi na menu
 


Původ run

Runové symboly se podle historiků vyvinuly z etruského písma (které bylo zároveň předchůdcem latinky) v podhůří Alp (v jednom textu jsem dokonce narazil na možnost, že runy vznikly v České kotlině :-) a rozšířily zejména na sever, ale také do dnešního Rumunska. Nejstarší nalezené artefakty s runovými znaky jsou datovány do 1. století našeho letopočtu, ale předpokládá se, že runy se používaly už o 200 let dříve. Konec používání tzv. staršího futharku (nejznámější ucelená runová řada) pak můžeme umístit do 7. nebo 8. století n.l.
Později na svých kořistných cestách do celého světa rozšířili svou vlastní verzi run Vikigové. Poslední, značně zjednodušená runová řada se v severských zemích používala až do 18. století při tisku kalendářů.

Na přelomu devatenáctého a dvacátého století pak runy prožily svůj "comeback" v péči německého mystika Guido von Lista a jeho následovníků. Tyto "badatele" ovšem více než runová magie zajímalo pozvednutí německé národní hrdosti a co o runách nevěděli, prostě si vymysleli. Výsledkem byla (a dodnes bohužel je) směs historické skutečnosti a pustých výmyslů, kterou později použilo ve své ideologii vedení nacistického Německa. Po dlouhé nadvládě křesťanství, jehož představitelé "ďábelské" runy potírali na každém kroku, dostal tento zajímavý magický systém navíc nálepku "nacistická symbolika" a informací o něm je dodnes k sehnání poskrovnu.

V současnosti dochází v rámci uvolnění náboženských omezení a hlavně díky vzedmuté vlně zájmu o mystiku také k renesanci runové magie. Svým dílem k tomu chceme přispět i my a proto Vám nabízíme možnost seznámit se s runovou symbolikou. 

Mytologický původ run

Runy podle severského mýtu vytvořil nejvyšší severský bůh-hrdina Odin. Poté, co se na devět dnů přibodl svým kopím ke stromu světa - jasanu Yggdrasilu - a tak se sám sobě obětoval, spatřil runy - symboly, které mu umožnily vidět linie osudu, ale také do nich zasahovat. Stejnou moc pak dal i lidem, kteří se naučili runy používat.

Věštění a čáry

S runami je tedy více než psaní zápisů spojeno věštění (a další magické operace) - popisuje jej mimo jiné i Tacitus ve svém spisu o Germanii. S prosazováním křesťanství, které nedovoluje provozovat věštectví a čarodějnictví, upadly runy jako primárně magický nástroj v nemilost a posléze téměř v zapomnění.

Metodika věštění z run není posána nijak přesně - jisté je pouze to, že runy, vyryté do kousků dřeva či kamene se házely (metaly) na čisté plátno. Posléze se pravděpodobně poslepu vybíraly tři nebo devět run, jejichž pořadí a význam se vykládal.

V současnosti se můžete setkat s mnoha návody, jak runy vykládat. Hojně se nyní využívá jiná - o něco jednodušší - metoda - náhodné vytažení run z váčku, ve kterém jsou uchovávány. Losuje se jedna runa pro rychlé zodpovězení otázky, tři pro lepší orientaci u složitějších problémů a devět (někdy postupně po trojicích) pro úplný výklad situace.
Poznámka: Oblíbený postup skládání tažených run do "Keltského kříže", který někteří vykladači používají, nemá s runami mnoho společného a podle mého názoru se hodí spíše pro výklad karet.

Úplně jiný způsob vychází z informace, že runy se házely na plátno. Kameny se metnou na plátno a výklad se provádí z těch, na kterých je viditelný runový symbol. Vzájemná pozice run se může nebo nemusí brát v potaz. Pokud ano, vykladač si na místo dopadu kreslí obrazce (tři soustředné kruhy, kruh rozdělený na osm dílů - způsobů je více) a k významu runy doplňuje význam místa, kam jednotlivé runové kameny dopadly. Tento způsob tedy přidává k runovému výkladu i geomantické praktiky.

Některé prameny berou pro výklad v potaz i orientaci runy - "normální" nebo obrácená. Je to zajisté velké ulehčení při výkladu, můžeme-li vzyloučit jednu část významů, ale obávám se, že toto zjednodušení má svůj původ opět ve výkladu karet a na runy (které se často psaly různě, u některých nelze obrácenou pozici určit a při metání padají orientovány do všech směrů) se dá aplikovat jen těžko. Severská mytologie prakticky nezná rozdělení na čisté dobro a zlo (čímž se blíží realitě života více než jiné) a tak i runy často nesou s tím "dobrým" i ono "zlé" jako nedělitelnou součást.

Význam runy - OTHILA

  OTHILA neboli "othal, óthila"

Základní význam: znamená "majetek, předkové, minulost". Jako majetek ukazuje spíš na ten, který jsme zdědili po předcích, naši zem, území. Ukazuje na domov a hmotné i nehmotné věci, které ho symbolizují. Vztah rodiče a děti, přirozený proces učení . Síla rodu.

Cenné dědictví v hmotné i nehmotné podobě. Poslední vůle, závěť. Materiální blahobyt. Dědičné vlastnosti a předpoklady. Vliv předků, kontakt a spojení s předky a předchůdci, plynulá kontinuita. Geneticky podmíněné vlohy. Jasnozřivost. Domov a vnitřní střed člověka jako zdroj sebeocenění, míra hodnot a zdroj pocitu bezpečí i životních jistot. Mírumilovné rodinné soužití, souznění. Vyjasňování různých nedorozumění a sporů, především v rodinném kruhu. Opouštění cizích, převzatých a zastaralých vzorců chování. Moudré a předvídavé hospodaření se zdroji.

 

Význam runy - DAGAZ

  DAGAZ

Základní význam: původně znamená "den". Vždy následuje po noci a častokrát znamená naději na budoucí lepší vývoj. Zobrazuje božské světlo, růst, pokrok a vývoj. Někdy také zásadní změnu, většinou k lepšímu. Optimismus a spolehlivost. Právě započaté plány mají velkou naději na dobrý konec.

Runa pravého poledne a letního slunovratu. Zásadní obrat, úplná přeměna, trpělivě očekávaný průlom. Překážky ztrácející svou sílu a intenzitu. Vůle a vytrvalost. Ukončení starého a začátek nového cyklu. Nový úsvit, růst, vývoj a pokrok. Sebepoznání. Příprava a s ní spojené aktivity. Změna úhlu pohledu přinášející řád a porozumění. Zdařilá práce. Naděje, štěstí, prosperita, úspěch, zdraví, radost a pohoda. Uskutečnění nejtajnějších snů, tužeb a přání. Spojení protikladů.

Význam runy - INGWAZ

  INGWAZ neboli "inguz"

Základní význam: zobrazuje boha "Freye", který je bohem farmaření a zemědělství. Původně výraz "naplnění", což kdysi bylo shodné slovo s těhotenstvím. Znamená tedy orgasmus, plodnost. Je to runa rodiny, bezpečí, rodinného krbu a také signálního ohně a taktéž i přeneseně osvícení. Jistota.

Ochranná runa domácnosti. Zprávy, poselství, novinky. Objevení cizince. Transformace a následené uvolnění síly a energie. Hrdinství ale též mírumilovnost. Příprava projektů a plánů a období před jejich uskutečněním. Otěhotnění, orgasmus. Pevné rodinné svazky, teplo rodinného krbu. Potřeba naslouchat impulsům přicházejícím z nitra: rodí se nové a originální nápady a myšlenky. Uvolnění nashromážděné energie. Introspekce a duchovní osvícení.

 

Význam runy - LAGUZ

  LAGUZ neboli "laf"

Základní význam: původně "voda". Runa reprezentuje vodu, ale obě její stránky. Je to ženská runa. Ukazuje na plynutí, proměnlivost, nestálost, sexualitu a intuici. Může to být dobrá runa na cestování, méně dobrá při snaze o trvalé uchování a ochranu. Změny dobré i zlé a všechna rizika, která přinášejí. Znamená mír, nekonečno, lásku a city obecně.

Runa začátku léta. Plnící se předtuchy a naplněná tušení. Dobrá intuice, hodná následování a pozorného naslouchání. Vyvinuté mimosmyslové vnímání. Otevírání bran ke všemu utajenému, skrytému, neprojevenému. Volné plynutí bez překážek. Citlivost a emocionální porozumění. Změna ohlašovaná často ve snech nebo viděních. Cesta vpřed, spojená s jistými riziky. Odolnost, vytrvalost a pevnost v přestálých zkouškách.

Význam runy - MANNAZ

  MANNAZ neboli "ma"

Základní význam: reprezentuje "člověka" a celé "lidstvo". V užším slova smyslu je to rodina, kruh nejbližších (i přátel). Má proto souvislost s mezilidskými vztahy. Také je zde vztah ke zvířatům, dar řeči a spolupráce. Intelekt.

Prosperita, zisk, blahobyt a úspěch dosažené skrze velké, i když snad někdy nečekané změny. Tvořivost a vysoká inteligence. Dar řeči. Důraz na pochopení, řešení, budování, kultivování a udržování vztahů. Prospěšné vztahy. Vynikající kooperace /často s cílem prospěšným většímu celku/. Správné jednání. Profesionální přístup. Sebezpytování. Prověřování postojů k sobě samému, ke svému okolí blízkému i nejširšímu, ke svým povinnostem a k osobní odpovědnosti. Jedna z run s ochrannou funkcí.

Význam runy - EHWAZ

  EHWAZ

Základní význam: původně "kůň". Je to symbol změn, pokroku a cesty. Runa vyjadřuje takovou důvěru, přátelství a věrnost jaká je mezi koněm a jezdcem, také sílu a pohyb. Ukazuje na dobré postavení, komunikaci, utvrzuje význam vyřčeného /a předchozích tažených run/.

Uzavírání smluv, dohod a podepisování právních dokumentů. Důvěra, náklonnost, vzájemná úcta. Nové zaměstnání anebo povolání. Dalekosáhlé a rozsáhlé změny, znatelný pokrok. Změna vědomí. Věrnost a přátelství. Spojení. Soudržnost a věrnost. Pravděpodobná cesta, dokonce snad dlouhá. Stěhování anebo změna životního stylu.

Význam runy - BERKANA

  BERKANA neboli "bar"

Základní význam: původně znamená "bříza". Symbolizuje početí, regeneraci, uzdravení. Je to symbol plodnosti. V různých evropských tradicích se používá k tomu, aby se symbolicky zajistila prosperita a rozvoj. Milostné vztahy a začátky. Také obnova a očištění, rozkvět. 

Runa jarní rovnodennosti. Rodina, domov, potomci, děti, plodnost, milenecký vztah založený na sexuální přitažlivosti a sexu samotném, láska a legalizovaný partnerský svazek, rodinné zázemí. Počátek, narození, růst, výchova a vzdělávání. Mládí, zdraví, krása. Mladistvost a neuhasínající elán. Léčení, obnova, regenerace, čistota a čištění. Úspěšný začátek a současně dokončení. Znovuzrození.

 

Význam runy - TEIWAZ

  TEIWAZ neboli "týr"

Základní význam: původně "Týr /bůh války a spravedlnosti/. Přináší úspěch, právo a spravedlnost. Také nebojácnost, kázeň, sebeobětování, posílení vůle a  dostaek síly k rozhodnutí či soudu.Symbolizuje cestu válečníka.

Vášeň, zanícení, náruživost, milostné dobrodružství. Úspěch dosažený prostřednictvím oběti. Odvaha, smělost, chytrost, vytrvalost, rozhodnost, moc, síla, čestnost a obětavost v zájmu vyšších cílů. Neohrožená cesta k vytyčenému cíli. Spravedlnost. Pozitivní výsledek soudní pře nebo procesu, avšak pouze za předpokladu, že jsou zúčastnění v právu. Runa ochrany před nebezpečím a pravděpodobně legendární "runa kopí". Souvisí také s mužskou sexualitou.

Význam runy - SOWULO

  SOWULO neboli SOWELU

Základní význam: původní význam je "slunce". Znamená sluneční sílu a je symbolem vítězství a síly k útoku. V duchovní sféře znamená vítězství světla nad temnotou, dobra nad zlem. Také růst a vnitřní síla, vyjasnění situace. Tato runa je v povědomí lidí neprávem špatně zakódována díky Hitlerovým SS. Je runou osvícení, pozitivní energie, síly, zdraví a plodnosti.

Náklonnost múz, světlo vynikající inspirace a zdroj kreativity. Vitalita, síla, elán, dostatek životní energie. Zdraví anebo uzdravování a hojení. Poznávání sebe sama, pronikání do světa našeho nejhlubšího nitra. Celistvost. Jasný pohled na jakoukoli problematiku a svět kolem sebe. Vítězství, úspěch, důstojnost, sebeúcta, síla vůle a síla k útoku, naděje, všeobecný zdar. Dosažení cílů, dokončení. Vítězství dobra. Léčivá síla slunce.

 

 

Význam runy - ALGIZ

  ALGIZ

Základní význam: původně znamenala "ochranu, sob, sobí parohy". Symbolizuje nejvyšší, božskou ochranu, sílu zažehnávající zlo. Také zdvižené a roztažené prsty /starý znak boje proti zlu/. Znamená přízeň bohů, úspěch při lovu či hledání. Naději, uzdravení. Tato runa je přirozeností přírody. Znamená i varování, ochranu, ale i pomoc.

Pozitivní změny v pracovní oblasti. Ochrana a obrana sebe, svých blízkých a přátel před nepřejícností a nepřátelstvím. Schopnost odvrátit zlo a zvítězit nad ním. Sebedůvěra, vnitřní jistota, optimistický postoj, lidskost. Duchovní obnova. Regenerace a obnovení životních sil. Výzva ke kontemplaci, absolutnímu uvolnění a k meditaci. Vědomé úsilí o získání nadlidských vlastností a "božské"dokonalosti. Objevování souvislostí. Úspěch při hledání, putování, sbírání, lovení. Odolnost, otužilost, houževnatost.

Význam runy - PERTH

  PERTH

Základní význam: původně znamená "hru v kostky neboli hrnek pro hrací kostky". Výsledek je vždy nejistý a pro lidi, kteří by zde hledali jednoduché zákonitosti je vždy zahalen mystériem. Tato runa je spojena s tajemstvím, magií, ale i s tajemstvím života. Představuje také osud a jeho velké šance, možnost vybrat si opravdu něco výjimečného, co nás ovlivní. Příležitost zmoudřet. Osudová šance. Také požitek ze života a těhotenství.

Runa tajemství a nutnosti jeho zachování, výzva k mlčenlivosti a diskrétnosti. Změna v chápání světa i sebe sama. Proniknutí do jiných světů. Vyjasňování. Tajné nauky. Zasvěcení. Utajené a ztěží vysvětlitelné vnitřní zkušenosti. Pochopení zákonitosti splynutí časových horizontů, jednoty minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Schopnost vybrat si nejvhodnější z cest osudu a rozlišovat cenné od bezcenného. Zábava, hry, náhlé a nečekané štěstí či zisky, výhra, překvapivý úspěch. Zdravá sexualita. Radost a požitek z umírněného, zdravě pojatého sexu a ze střídmého jídla či pití.

Význam runy - EIHVAZ

  EIHVAZ

Základní význam: původně znamená strom "tis", který je jedovatý. Runa je tedy runou hluboké změny někdy až smrti. Je to runa mrtvých. Znamená kontinuitu, vytrvalost, věčnost. Je znakem trvanlivosti a celistvosti. Také velká motivace a ctižádost. Pozitivní /a dlouhodobá/ transformace.

Runa jako kouzlo obrany, runa magických sil země s ochrannou magickou mocí, především v různých potyčkách. Má velkou magickou sílu a současně i schopnost zahánět vše škodlivé včetně sil zániku a smrti. Pomoc na obzoru. Jistota, bezpečí a svoboda. Příslib dlouhého a plodného života. Nové začátky. Nastoupení nové cesty či směru, přeměna. Stálost, pevnost, pružnost, přizpůsobivost, vytrvalost.

Význam runy - JERA

  JERA

Základní význam: původně znamená "sklizeň". Znamená plodnost, dostatek a blahobyt. Také veselí, štědrost a štěstí. Je v ní skryt i význam kola života, koloběh ročních období, cyklu narození a úmrtí. Posun vpřed, vývoj. Výsledek práce. Runa tedy znamená odměnu za vykonanou práci, ale též produktivitu a vývoj.

Je to runa zimního slunovratu a konce strého a začátku nového roku. Blahobyt, úspěch, sklizeň, hojnost...jako viz.výše. Nutnost přizpůsobit se kosmickým a přírodním zákonům. Pohyb, přirozený vývoj a změna. Nezbytnost vykonat nejdříve potřebnou práci, která vám posléze přinese bohatou žeň. Čekání. Vynaložená námaha bude adekvátně zúročena. Začátky a konce, opakující se koloběh. Ukončení procesu. Obnovování vitality. Spravedlivá odplata. Zlaté dobré časy.

Význam runy - ISA

  ISA neboli "is"

Základní význam: původně "led". Znamená stagnaci, odklad, zpoždění, ochlazení a zklidnění. Tlumí a odkládá význam ostatních run, ale zároveň může pozitivním dodat na trvalosti a stabilitě /využíváno v magii/. Pozor na závist. Tato runa je také runou věcí uvedených do nehybnosti mrazem.

Klid, relaxace, odpočinek. Přechodné zastavení postupu nebo pokroku. Trpělivost a vyjasňování. Pomalá, leč nezastavitelná síla. Zmírnění konfliktu. Emocionální upokojení. Odcizení ve vztahu, chlad mezi partnery, nezájem o sex. Působí jako mocná ochrana před magickým útokem.

Význam runy - NAUTHIZ

  NAUTHIZ neboli "not"

Základní význam: původní význam "nouze, potřeba". Tato runa nese význam nedostatku, těžkostí a neštěstí. Skrývá ovšem vnitřní sílu, nabádá k trpělivosti a může přinést cenné poznatky a zkušenosti. Varuje před rizikem ve které se dobrovolně uvádíme, např. nebezpečnou cestu. S ostatními runami zpožďuje a odkládá. Runa reprezentuje potřebu, která se má splnit.

Nutnost naplánovat své aktivity, postupy a skutky důkladně a s dostatečným časovým předstihem. Potřeba zvýšené opatrnosti. Výzva k činu. Ochrańující a smysluplné zábrany nebo omezení. Pochopení a přijetí hranic. Využití sil k aktivní konfrontaci s nepřízní osudu. Krátkodobé zastavení. Sebeovládání. Pomoc. Vynalézavost a zmobilizování sil. Vytrvalost, neohroženost a schopnost přestát různá příkoří a protivenství. Vnitřní síla a její objevení, nalezení a využití v nouzovém stavu momentální životní etapy.

Význam runy - HAGALAZ

  HAGALAZ neboli "hagal"

Základní význam: znamená původně "krupobití, silnou bouři". Ukazuje na narušení rovnováhy, prudké změny, neočekávané zvraty, obrat ve vývoji /t.j.i k lepšímu/. Může znamenat i nemoc či zranění nebo jinou nepříjemnost. Runa znamená destukci, náhlou ztrátu, potíže na cestě. Nelze ale nevzpomenout, že i ničení je častokrát nutné k tomu, aby odešlo staré a uvolnilo místo novému.

Ochranné znamení, šťastná hvězda. Změna názorů, náhledů, stanovisek. Nový pohled na věci, invence. Zásadní životní změna a obrat ve vývoji. Někdy závažná změna plánů a záměrů, významný zvrat. Určování nových cílů, vypracovávání nových plánů. Zbavování se starých omezení, osvobozování a konečná svoboda. Základ bytí. Spojování různých světů.

Význam runy - WUNJO

  WUNJO

Základní význam: znamená "výhra, sláva". Představuje radost, štěstí, sílu, uspokojení, snadné vítězství. Také oslavu, zisk, spolupráci. Sláva je za úspěšným zakončením úsilí. Runa symbolizuje právě takovou slávu, nepřímo i úspěch a též to, co nás k úsilí vede - motivaci.

Skvělé a nanejvýš slibné vyhlídky, uspokojení, pohodlí, sláva a štěstí ve všem. Majetek získaný do vlastnictví, prosperita a zdraví. Všeobecný blahobyt. Absolutní úspěch. Harmonie, souzvuk, dosažení rovnováhy. Odstranění nerovnováhy zapříčiněné nedostatkem anebo naopak přebytkem. Spolupráce a partnerství. Rozkoš, radovánky, veselí, potěšení. Splnění přání a tužeb. Extatická radost. Přátelství. 

Význam runy - GEBO

  GEBO

Základní význam: znamená "dar" a jako takový je vždy vzácný. Může to být i symbolický dar. Tato runa ukazuje nejen na dar hmotný, ale i partnerství, lásku, manželství. Kromě daru může tedy symbolizovat i pouto, závazek či výměnu. Symbolizuje i polibek a lásku. Změny a vývoj ve vztazích a smlouvách.

Ukazuje na podporu, nastoupení vlastní cesty, sdílení, spojenectví, svazek, rovnováhu, harmonii. Konstruktivní spolupráci a úspěch. Štědrost, nezištnost, důstojnost, čest. Schopnost přijímat i dávat. Jednota mezi dárcem a obdarovaným. Propojení mezi zdánlivě nesourodými prvky. Služba ostatním. Polibek či jiné projevy náklonnosti, partnerství, láska. Sexuální sjednocení. Dar a naděje. Talent jako dar bohů. Ochrana před jedem a toxiny.

Význam runy - KENAZ

  KENAZ neboli "kaun, kano"

Základní význam: znamená " pochodeň, vědět, rozumět, vidět". Znamená světlo, zahání stíny a pomáhá nám osvětlit situaci. Pochopení by ale mělo vést k nějakému činu a dalšímu rozvoji, nepropadat pasivitě. Runa znčí osvícení, inspiraci, kreativnost. Pomáhá při studiu. Tato runa je spojena s esoterickým rozvojem. Symbolizuje i teplo domácího krbu a souvisí se zdravím.

Je to runa podzimní rovnodennosti. Zobrazení aktivního principu. Nová láska, vztahy a partnerství na obzoru. Teplo domova a rodinného krbu, porozumění. Výměna, pohyb, informace a data. Řešení otázek týkajících se sexuálního života. Vášeň a rozkoš. Spojení energie sexuality a kreativity. Vynikající zdraví. Záštita před vším ohrožujícím a nebezpečným. Vnitřní zápal, tvořivost, nadšení a nová energie. Světlo ukazující cestu. Vědění a duchovní osvícení. Pronikání do tajemství transformace. Zrod nových idejí a myšlenek. Mystické spojení dvou entit a vznik třetí.

 

Význam runy - RAIDHO

  RAIDO neboli "rod"

Základní význam: původně znamenala "jízdu, cestu". Ochraňuje pocestné a znamená cestu, hledání, cíl, změny a vývoj. Člověk by měl být nebojácný a držet se své cesty. Může znamenat i životní cestu a její nástrahy. Někdy souvisí s cestováním

Symbolizuje oddech, rekreaci, příjemné rozptýlení na cestách, prázdninové zážitky. Odhodlání a statečnost. Nutnost včasného a důkladného plánování a příprav. Pohyb, směřování vpřed, cesta a cestování obecně. Transformace energií, přeměna ducha či hmoty, nebo přenos informace. Poselství či zpráva, dobře míněná rada. Runa má ochrannou funkci, zaštiťuje všechny a všechno co je na cestách. Návštěva. Sexuální styk jako forma komunikace. Kontinuita a současná změna, většinou vítaná. Odměněná námaha a úsilí. Vědomé ovlivňování osudu.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

blbosti

(bull, 21. 4. 2012 10:58)

uvedomujete si , že tie znaky sú prasanskrtom- praslovanským písmom? Že majú úplne iný pôvod aj význam- teda hlavne praktický -ako písmo ?Že sa priamo prevtelili aj do latinky a azbuky?

otázka

(Anicka361, 16. 2. 2011 23:44)

prosim vas nevite nekdo kde bych mohla runy sehnat???? :D

Re: otázka

(Simona, 5. 4. 2012 14:39)

ja si je vyrobila s kosti. dalo to praci ale sou super :O) kupovane sou take ok ale nei nad to kdyz do nich das srdce dusi a svuj um :O)

:)

(Karel -the tank- šlaj, 20. 4. 2011 15:02)

dobrý ale na podobném blogu ladyrovena.blog.cz je toho víc

též díky

(Uruz, 8. 11. 2008 22:41)

Též díky..jsem s runami už hodně spřízněný..a tato stránka mi velice pomohla k dalšímu tvz. kouzlení... :)..sasvěčení vědí co myslím

dik

(Runy, 29. 1. 2008 14:20)

dik za tudle strank o runach budou se mi hodit

hagalaz

(Týda, 26. 3. 2007 9:48)

Jedna dřevárenská skup.si dala jako název hagalaz a já jsem chtěla vědět,co to znamená,tak díky za vysvětlení na těchto stránkách..