Jdi na obsah Jdi na menu
 


Druidové

Význam druidů v keltském světě byl bezpochyby velký, ale dodnes přesně nevíme, co byli druidové zač. Proto vše, co uvedu můžeme považovat jen za domněnky, i když částečně podložené důkazy.

Druidové byli prakticky nejdůležitější vrstvou keltského světa také proto, že objem jejich znalostí byl ohromný. Každý si pod pojmem druid představí kouzelníka Merlina opírajícího se o svou hůl a říkajíc tajemné druidské zaříkadla a kodexy. Opravdu se mohlo jednat o takto vypadající lidi, kteří ovládali magii a přírodní zákony. Překlad slova druid nám napoví, toto slovo původem ze sanskrtu znamená vidět, znát. Podobným slovem je také dub. Obě tyto slova jsou v keltských jazycích si podobná, z čehož můžeme usuzovat: cituji "že slovo druid označuje člověka, který je "znalcem lesů" nebo "lesním mudrcem", což nám umožňuje lépe chápat, kdo to druid, opravdu byl - schopný pozorovatel těsně spjatý se světem přírody, jehož vědomosti z něj činily prostředníka mezi neviditelným světem a světem lidí." Druidové tedy mohli býti kněžími, lékaři, historiky atd.

Druidové rozmlouvali "řečí bohů" a ovládali veškeré tehdejší učení nad jehož obsahem žasne i "moderní věda".Druidové pusobili i na našem uzemí a scházeli se na vyjímečných místech.Tato místa působí zvláštní silou.Někdy na místech druidských svatyní vyrostly církevní stavby ,takže tyto místa se nám dochovala do dnesních dnů. Druidové učili ,že člověk je bytost pevně spojená s přírodou. Smyslem života je obnovit soulad s přírodou.Odsuzovali veškeré zásahy do přírody,těžbu surovin a budování trvalých staveb! .Věřili,že duše je nesmrtelná. Ovládali osud člověka a mohli zasahovat do přírodních zákonů. Cestovali v prostoru a čase.Jejich schopnosti jim umožňovaly komunikovat na velké vzdálenosti. Veškeré druidské učení mělo dvojí charakter.Na jedné straně se toto učení projevovalo keltské populaci ve formě obřadu ,věstění a na druhé straně je vlastní druidské učení,které se předávalo jen zasvěceným ,aby nedoslo k zneužití a soustředění moci do nepovolaných rukou..

Před 13 lety jsem měl autonehodu."Díky" této nehodě jsem měl možnost ověřit schopnosti které ovládali druidové.Je možné opustit naše tělo a potom se do něhoho znova vědomě vrátit.Moje zážitky se shodují se zážitky ostatních lidí.Při připuštění myšlenky na smrt jsem opustil svoje tělo a stoupal jakýmsi tunelem vzhuru.Tam v jakemsi uzavreném prostoru s dalšimy východy jsem uviděl několik postav které mě vítali ale jedna osoba řekla "Co tady děláš?Je moc brzy" 

DRUIDOVÉ
Kdo byli keltští Druidové?
Keltové v době svého vrcholného rozkvětu (přibližně r. 400 př. n. l. až 0) obývali prakticky celý evropský kontinent. Byli indoevropským národem - šlo tedy o potomky přistěhovalců z oblasti severní Indie, kteří přišli společně v několika vlnách s předky Germánů, Slovanů i dalších národů. Byla to však právě oblast střední Evropy severně od Alp (a tedy i česká kotlina), kde se tento národ usadil a z kočovníků proměnil v zemědělce. Již od počátků této kultury byli zvláštní společenskou vrstvou Druidové - jacísi tajemní kněží požívající nesmírné úcty celého starověkého světa. Keltští kněží byli rozděleni do několika skupin z nichž Druidové byli zřejmě vrstvou nejvyšší a nejuniverzálnější, zatímco ostatní druhy keltských kněží (ovaté, bardové, fili, ollamh či brehoni) byli spíše specializovány na jeden druh činnosti. Všichni dohromady byli označováni jako aes dana - učený lid a požívali ochrany a výsad v jiných zemích vyhrazených jen nejvyšším panovníkům. Univerzálnost znalostí a umění Druidů byla tak velká, že nelze mluvit jen o keltských kněžích. Jejich funkce ve společnosti byly také velmi rozmanité - kromě náboženských záležitostí a kalendáře plnili roli královských rádců, nejvyšších soudců, lékařů a léčitelů, přírodovědců, stavitelů. O jejich schopnostech předvídat budoucí děje není pochyb. K tomuto umění však Druidové dospívali po mnoha letech usilovného učení a zasvěcování.
Učení a zasvěcování
Podobně jako v jiných učeních i zde fungoval systém mistr-žák. Druidové si své žáky vybírali bez ohledu na jejich původ a můžeme se jen dohadovat, podle jakých kritérií, neboť jejich žáky se stávali jak mladí příslušníci aristokracie, tak i synkové z chudých rodin. Dosažení základního stupně znalostí, kdy žák po zasvěcení mohl fungovat jako Druid trvalo zhruba dvacet let. To však neznamená, že tím jeho učení skočilo - Druidové se učili po celý svůj život. Když dosáhl adept vrcholu znalostí od svého učitele, sebral se a vydal na cestu k dalšímu kmeni kde jej přijal nový učitel. Na své učení měli Druidové relativně dostatek času, dožívali se totiž nápadně vysokého věku, prý někdy dvoj až trojnásobného, než bylo v kraji zvykem. Zcela jistě v tom měla prsty jejich neobyčejně dobrá znalost fungování lidského těla a nejrůznějších léčebných metod a bylinných směsí.
Cvičení WYDA
Existuje však možná ještě jeden klíč k jejich dlouhověkosti a tím je zvláštní soubor tělesných a duševních cvičení, který se nazýval wyda. Tato nauka je ve svých hlavních bodech velmi podobná józe a to jak jednotlivými cviky, tak i svou filozofií. Je možné, že wyda i jóga mají stejné indoevropské kořeny, ale stejně tak je možné, že Druidové prostě došli svojí vlastní cestou k obdobným výsledkům. Každopádně wyda pracuje s cviky soustředěnými na energetická centra v lidském těle (čakry) a napomáhá k volnějšímu a harmoničtějšímu průtoku energie těmito centry. Celé cvičení wydy je orientováno na lepší sepětí člověka s jeho okolím. Je velká škoda, že dnes je velkou módou hledání duchovní cesty ve východních filozofiích, které jsou přeci jenom "šité na míru" asijským národům, přičemž pomíjíme možnosti hledání vlastních evropských kořenů. Je pravda, že nejsou tolik známé, zachovalo se navenek z nich málo, je však jisté, že byly přinejmenším stejně dokonalé jako ty východní.
Velká úcta a moc druidů
Druidové požívali v keltské společnosti neobyčejné úcty. Bylo pravidlem, že nenosili žádnou zbraň, nepotřebovali ji prostě. Na shromážděních směl promluvit první Druid ještě před králem. Jediné slovo Druida mělo moc zastavit válečné tažení, což zní sice fantasticky, ale zmiňují se o tom několikrát antičtí autoři, jako např. Diodóros Sicilský (60. - 30.př.n.l.): (...) Častokrát, když se vojska přiblíží jedno k druhému v bojovém postavení a meče jsou taseny a kopí napřažena, tito lidé vyjdou mezi ně a zastaví bitvu, jako by nějak očarovali divoká zvířata... Moudrost Druidů byla známá po celém antickém světě a například řečtí filozofové o Druidech s úctou říkali, že to jsou nejmoudřejší lidé na světě. O podstatě jejich učení se toho navenek ví velice málo, ale není pravda, že vůbec nic. Sami Druidové ve své době hovořili o svém učení jen velmi málo. jejich nauky byly tajné o oni sami na naléhavé otázky odpovídali velmi lapidárně, jak např. zaznamenal řecký spisovatel Diogenés Laertios (3. stol. př. n. l.): Učíme, že je třeba ctít bohy, nepáchat nepravosti a vždy se chovat čestně.
Filozofie druidů
Filozofie Druidů byla na svojí dobu nesmírně pokroková a jistě nám velmi sympatická. Druidové učili, že největším zázrakem na světě je život, že povinností lidí je chránit všechny živé tvory (mezi které řadili i stromy). Mezi základní kameny jejich učení bylo poznávání světa kolem sebe a hledání harmonie mezi člověkem a jeho okolím - proto např. neuznávali a nestavěli monumentální chrámy a stavby, jejich svatyně byly zasazeny vždy uprostřed nerušené přírody. Druidové učili, že lidská duše je nesmrtelná a po fyzické smrti přechází do jiného těla.
Mylné tvrzení o druidech
O Druidech se však dodnes traduje několik velmi zakořeněných mylných tvrzení, která se opakují tak často, až se dostaly i do učebnic a odborných publikací. Druidové nikdy nebyli krutí tyranové podnikající denně obřady s lidskými a zvířecími obětmi - to je nesmysl, který přímo odporuje jejich životním postojům. Samozřejmě tehdy existoval trest smrti a ten býval vykonáván rituálně, právě kvůli usmíření bohům. Také představa, že Druidové upalovali své oběti v obrovských figurínách z proutí je nesmyslná - není to fyzicky ani možné a zcela zřejmě tato představa vznikla nepochopením jedné známé keltské pověsti v níž hlavní hrdina (obdoba řeckého Odyssea) uniká svým nepřátelům v "domě z železného proutí", který předtím svým bojovým zápalem rozžhavil. Velmi často tradovaným omylem je také představa Druidů sbírajících o šestém dnu po novoluní jmelí z posvátných dubů zlatým srpem, když předtím obětovali dva bílé býky. Tuto naivní představu o Druidech napsal první Plínius st. ve svém díle Naturalis historia a po něm jí slepě opakovalo mnoho dalších autorů. Nikomu přitom nevadí, že pravé (a tedy léčivé) jmelí roste pouze na jehličnanech, zatímco na dubu roste jiný cizopasník - ochmet. Plínius však věděl, že dub je nejposvátnějším keltským stromem a jmelí jednou z nejposvátnějších bylin - a tak obé spojil. Zlatý srp nebyl nalezen v jinak bohatých keltských nalezištích ani jeden, oproti nespočetným železným, které na rozdíl od zlata poléhají korozi dosti rychle. A obětování bílých býčků? Všechna bílá zvířata Keltové považovali za posvátná, možná právě proto, že jsou bílé odchylky dosti vzácné - a kde by je asi pořád brali, kdyby je zabíjeli jako obětinu hned po dvou? Druidové nikdy své učení nezapisovali a všechny poznatky předávali svým žákům ústně. Z této tradice vznikl jeden z velkých omylů historie, že prý Keltové neznali písmo. Keltové písmo znali a používali, jak o tom svědčí např. voskové psací tabulky a rydla nalézané hojně i na našich oppidech (bývalých keltských městech). Málo se ví, že např. i tolik opěvovaný irský světec sv. Patrik se chlubil tím, že spálil na 400 pohanských knih. Druidové, přestože tedy písmo dobře znali, však přísně zakazovali cokoliv ze svého učení zapisovat. To mělo hned několik velice pádných důvodů. Jednak šlo o učení tajné a psané věci lze snadno ukrást. Druhý důvod musíme hledat v keltské životní filozofii: nic na světě není neměnné a zapsáním se z každé věci snadno stane dogma. A konečně třetí důvod spočíval v tom, že některé poznatky jsou prostě písmem nesdělitelné. Nevěříte? Zkuste si poslechnout nějakou nádhernou hudbu a srovnejte si tento zážitek s pohledem do notových osnov. Z výše uvedeného je zcela jasné, že Druidové byli naprosto výjimečnou skupinou lidí, oprávněně požívajících nejvyšších výsad a úcty. Zcela zřejmě dosahovaly jejich znalosti takové úrovně, že se svým současníkům museli jevit jako téměř nadpřirození. Z dochovaných historických spisů, ale i pověstí a tradic však lze vyčíst i více.
Co všechno uměli?
Druidové podle shodného mínění jejich současníků uměli velmi dobře a přesně předvídat budoucnost a zřejmě jí i ovlivňovat. Uměli prý brát na sebe podobu různých zvířat i lidí (umění davové sugesce?). Uměli prý pronikat k podstatě věcí a poznat pravou příčinu různých dějů.Druidové podle shodného mínění svých současníků uměli velmi dobře a přesně předvídat budoucnost a zřejmě jí i ovlivňovat. Uměli prý brát na sebe podobu různých zvířat i lidí Později byli právě kvůli těmto svým schopnostem velmi krutě pronásledováni.
Zlomení moci Keltů
Zlomení moci Druidů se stalo klíčovou otázkou nastolení římské moci v západní Evropě. Neblaze tak proslul císař Tiberius, který nejen vydal pokyn k vyvraždění Druidů, ale šel tak daleko, že nařídil popravu každého, kdo ukrýval keltského kněze, pomáhal mu, nebo ho jen znal a neoznámil římským úřadům. takový provinilec byl popraven i s celou rodinou a vyvlastněn jeho majetek. Ve středověku pronásledování nositelů druidských tradic pokračovalo neztenčenou měrou především ve jménu šíření křesťanství. Málokdo si dnes uvědomuje, že původním vzorem čarodějů i čarodějnic byli právě Druidové - tolik "nebezpeční" církvi svými znalostmi a uměním. V pověstech o králi Artuši, které mají historický základ v událostech 5. století se již hovoří o čaroději Merlinovi, přičemž šlo patrně o jednoho z posledních historicky známých Druidů. V raném středověku také učinili Druidové ještě jeden pokus o prodloužení kontinuity svého učení.
Ženy
V mnohem větší míře než předtím začali do svého učení zasvěcovat ženy. Ženské protějšky Druidů existovaly i předtím a máme o nich početné zprávy jak v keltských pověstech (většinou šlo o společenství "devíti panen") tak i v historických zprávách (například Caesar se zmiňuje o ostrovech obývaných pouze černě oděnými kněžkami, které nechal povraždit). Záměr Druidů byl jasný - druidské učení muselo přejít do ilegality a mnohem lépe a nenápadněji se přenášelo s pomocí zasvěcených žen.
Inkvizice a čarodejnické procesy
Křesťanská církev na to reagovala surově a hystericky: začalo období inkvizice a čarodějnických procesů. Ve svých počátcích šlo především o jediné - zamezit dalšímu šíření druidské tradice. Tento proces později přerostl v pokus o uchopení totální moci církve nad společností a na hranicích již nekončili pouze lidé podezřelí z "pohanského" vyznání, ale i lidé, které bylo pro církev ekonomicky výhodné upálit. Přesto se lze v evropské historii setkat s principy filozofie, myšlení i některými (stále velmi utajovanými) znalostmi, které byly vlastní kdysi pouze Druidům. Druidové, kteří tak dobře dovedli předvídat budoucnost, nikdy nepřipustili zánik svého učení. Pouze jej museli přizpůsobit novým podmínkám - a přejít do ilegality. Kdo má trochu fantazie, najde jejich stopy například u některých heretických sekt, tajných společností, možná se dostane i k řádu templářů. Doba, v které žijeme, je velkým předělem v životě lidstva. Mění se filozofické postoje, mění se náboženské postoje a hovoří se o nástupu nového, vodnářského věku. Není právě teď ta nejvhodnější chvíle k vystoupení druidských myšlenek z ilegality?Věštění zřejmě nebylo jednou "nadpřirozenou" schopností keltských Druidů. Uvádí se, že uměli budoucí děje nejenom předvídat, ale také i úspěšně ovlivňovat. Někdy je ovšem těžké rozlišit, zda byla budoucnost pouze předpovězena či v tom bylo o něco více. Vzpomeňme si i na známé Kozinovo "do roka a do dne!", které zřejmě lidová tradice vydolovala kdesi z dávných keltských pověstí kraje, neboť toto rčení je obvyklé v celém keltském okruhu lidových bájí.
Obřady
Ovlivnění budoucnosti se však dopouštěli Druidové v obřadu zlořečení, nazývaném Glam dicind, který by se jistě hodil i v dnešní době. Tímto obřadem se podle pověstí dokázali zbavit Druidové krále, který vládl zemi nespravedlivě. Obřad prý spočíval v tom, že se Druidové vydali na kopec kde rostl hloh, tam se postavili zády ke keři a čelem ke králi a za větru vanoucího od severu odříkali jeden po druhém verše kletby do kamene, který drželi spolu s trnem hlohu v ruce. Pokud bylo jejich "zlořečení" neoprávněné, okamžitě je pohltila zem, avšak pokud byla jejich kletba oprávněná, propadl se prý do země král, jeho žena, kůň i pes.

 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Druidové

(Oroghan, 16. 9. 2009 14:12)

Dost výstižně řečeno. Druidové v žádném případě nemuseli být nějací kouzelcíci i dkyž věřím že často uměli kouzlit ale byli na svoji dobu velmi inteligentní. Což v té době a v té civilizaci která nebyla zrovna vyspělá (i když já mám kelty rád) bylo dost nezvykem a tak je měli za kouzelníky.

Moc pěkný, nenechme propadnout Druidové

(zdenka@horoskopnamiru.cz, 4. 5. 2008 15:59)

Myslím, že jsi to moc pěkně vystihl. Byli to moc inteligentní lidé a těch se bohužel ti hlopí bojí, protože nikdy nedosáhnou na jejich posty.A proto i dnes se najdou v naší společnosti hlupáci, kteří když je něco nového, nebo neobvyklého tak to chtějí zavrhnout. My všichni jsme potomky Keltů, proto by jsme se měli poučit a začít se chovat k přírodě lidsky. Vraťme se k učení svých předků, jen tak zachováme tuto planetu pro ty potomky co příjdou po nás. S pozdravem Zdenka. A nenech se odradit, jde ti to.

ujde to

(Giita, 2. 2. 2008 20:40)

cauky nemas to tu zaseaz tak spatny alerekla bych ze jeto trochu unavny ja mam stranku a vsichni mi pisou ze je to pekne..ale mas tu pekne obrazky sli mi nastesti otevrit tak papco

vzkaz

(Lídy, 15. 10. 2007 18:25)

Ahojky!!! Máš fakt suprovej blog, moc se mi líbí, akorát by mohly jít ty obrázky.....

listnáčům zdar

(Kreesha, 9. 10. 2007 10:45)

Ten článek je krásnej. Četli jste někdo Druidský herbář (nevim z hlavy autora) ? Jsou tam bylinky a jejich zpracování a využití, keltské svátky a i něco o druidech.

Nádhera

(Iv., 6. 6. 2007 9:49)

Děkuji Ti za krásný článek o Druidech.Dozvěděla jsem se zde, to co jsem potřebovala. Děkuji, děkuji.

Mas to tu boziiiiii

(Dadio, 8. 5. 2007 11:12)

mas to tu bozi fakt

UPLNE NAPICU TO TU MATE

(NAPICU NAPICU NAPICU, 1. 5. 2007 16:18)

NAPICUUUU

Ůvaha

(Pavel, 21. 9. 2006 16:32)

Tvé ůvahy na klinickou smrt jsou vskutku zajímavé!