Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úvod
Je mou povinností nejprve povědět, co vůbec astrální cestování je. Nejedná se zde o cestování jak je známe z našeho života nýbrž o to, které z našeho života neznáme. Astrální cestování je někdy nezýváno OBE, z anglického Out of Body Experience, jenž v překladu znamená mimotělné zkušenosti, volně přeloženo jako zážitky mimo tělo. Co se tím vlastně myslí, zážitky mimo tělo? Jedná se o jev, kdy lidský duch spolu s duší opouští naše fyzické tělo. Předpokládám, že každý ví, co je to zážitek blízký smrti neboli klinická smrt. V takovém případě také duch opouští tělo.V mnohých případech se tak stává po následku nějakého šoku, nehody, či operace. Po chvíli shlédnutí na vlastní tělo se otevře jakýsi tunel, kam pak jdete... atd. U astrálnímu cestování je tomu jinak, člověk nepotřebuje zažít nějaký šok, či nehodu, místo toho klidně leží na posteli a prostě si opustí tělo...

Astrální sféra
Jako se naše fyzické tělo pohybuje po fyzické zemi, tak i astrální tělo potřebuje svojí atmosféru, nějakou onu zemi. A tak se dostáváme k otázce, co jest astrální sféra, nebo prostě astrál. V lexikonu magie můžeme najít definici: nevnímatelná substance ve vnímatelném světě. S tím si pravděpodobně nevystačíme. I když předcházející definice je správná, přece jen potřebuje trochu doplnit. Astrální sféra je opravdu sférou procházejíc naším hmotným světem, je vším ve všem. Matematicky vyjádřeno je nadmnožinou našemu hmotnému světu. Stejně jako atomy a molekuly jsou všudypřítomné ( ale hmotné ! ), tak i astrální sféra je všudypřítomná. Je to něco jako nadsvět našeho skutečného světa. Ovšem s určitými rozdíly. Zde na naší zemi dýcháme kyslík, u moře má tlak 101.25 kPa. Vzduch je tam hustější, oproti například vrcholu vysoké hory, kde je tlak menší, hůře se tam dýchá. Vzduch na takové vyšší hoře je tedy o mnoho jemnější, ale stále přístupný. Na Mount Everestu je vzduch ještě jemnější, tak jemný, že jej člověk potřebuje dýchací přístroj. A tak zákonem analogie můžeme dospět k závěru, že s astrální sférou je to také tak. Ovšem tam venku není žádné nahoře a dole !! U astrální sféry se používá údaj hustoty vibrací. Sama astrální sféra se může rozdělit minimálně na další tři podsféry rozděleny opět podle hustoty, s plynulou návazností. 
Směřem nahoru po ose Y se nám zvyšuje hustota astrální sféry.
Červená odděluje 3 druhy světů, jenž jsou sobě nadmnožinami. Hmotný svět náleží astrálnímu a astrální sféra náleží mentální.
V první části úplně zleva je patrné zvyšování hustoty směrem k fyzické sféře ( dimenzy ), spolu s tím souvisí vnímání času a prostoru v těchto sférách. To vás pravděpodobně upoutalo z druhého sloupce. Je nám jasné, že v našem hmotném světě vnímáme čas a prostor. Prostor jako místnost, ve které právě sedíte a čas strávený čtením těchto stránek :-) Tyto dva důležité principy nám garantují existenci v našem fyzickém světě, bez toho, aniž bychom ze zmatku zešílely.
V nejnižší úrovni astrální sféry je ještě čas a prostor vnímán. Astrální cestovatel má v takovém případě mnoho energie. Má velkou výhodu, že se neztratí ve zmatku ducha. Jasně vnímá prostor a časově vnímá ( pozoruje ) události v prostoru se odehrávající se. Je nyní obrazně duchem, což mu umožňuje procházet zdmi, navštěvovat jako duch své přátele apod. V této části dochází k zážitkům blízkým smrti ( NDE - Near death experience )
Ve střední úrovni astrální sféry postupně prostor mizí, což může astrálního cestovatele uvést ve zmatek. Prostor je vnímán způsobem konečných nekonečných vzdáleností, alespoň ohledně samotného cestování. Astrální cestovatel si v takovém případě pomyslí na nějaké místo a v tom okamžiku se tam nachází. Překonal tedy vzdálenost v nulovém čase. Proti tomu je rychlost světla nudně pomalá. Na cílovém místě již astrální cestovatel vnímá vše tak, jak má.
V nejvyšší úrovni astrální sféry člověk přichází i o vnímání času. Chtěl bych zde upozornit, že čas a prostor z našeho pohledu ubývají stejnou měrou, čili ve střední sféře "čas, prostor již není" bychom mohli nahradit "prostor je, čas ne". V této sféře je člověk schopen cestovat v čase.

Druhy astrálního cestování
Již jsem přečetl mnoho knih pojednávajících o astrálním cestování,OBE,OOBE a lucidním sněni. V každé z nich byla zmíněna jen ta část, které kniha náležela a o ostatních případech se nepsalo. Mylně jsem se domníval, že se jedná o to samé. Později jsem se sám přesvědčil o tom, že tomu tak není. Nyní tedy přejdu k popisu jednotlivých fenoménů:
OBE,OOBE,Astrální projekce je to zkratka z angličtiny Out Of Body Experience, což v překladu znamená zážitek mimo tělo, nebo zkušenost mimo tělo. Když prožíváte tento typ mimotělné zkušenosti, prožíváte ji v reálném čase. To vám umožňuje vnímat události tak, jak logicky jsou - popořadě. Je to způsobeno tím, že se vaše astrální tělo nachází v nejbližší sféře k naší fyzické, jak jsem již předeslal. Pro pochopení uvádím příklad: Když astrálně cestujete a nacházíte se na rušné ulici, vidíte mnoho událostí, auta jezdí, lidi pobíhají sem a tam. Když se podíváte na nějaké hodiny, zřetelně uvidíte pohybující se vteřinovou ručičku. Je to tudíž reálný čas, není zpomalený, zrychlený nebo žádný. Název astrální projekce může svádět k domněnce, že jde jen o projekci utvořenou v mysli, čili vzdálené vnímání místa, ze kterého se údaje reprezentují jako, kdybychom na onom místě byli - stručně, že by se jednalo o mentální putování. Tento název, zejména slovo projekce, je použit, aniž by se o projekci jednalo. Například kniha od Roberta S. Petersona Astrální projekce pojednává o OBE.
Astrální cestování představuje skoro to samé, co OBE, ale s tím rozdílem, že zde žádný čas není. Je těžké popsat svět, kde není čas pro průměrného člověka. Zde se není žádná minulost, přítomnost ani budoucnost a zároveň je tu všechno pohromadě. Opět uvádím příklad pro bližší pochopení: Opět astrálně cestujete a jste na stejném místě co minule, tedy na rušné ulici. Zde ovšem žádná auta nejezdí, lidi nechodí a ptáci nepějí. Je to z toho důvodu, že v žádném čase tu žádní lidé nemohou chodit. Když už však budete na té ulici, spatříte ulici samotnou a baráky, což logicky odporuje tomu, co jsem před chvílí naznačil, že v žádném čase tu žádné baráky stát nemohou. Jde o to, že ony baráky tam stojí například 70 let, za onu dlouhou dobu, co na tom místě stojí, zanechaly v astrální sféře svůj otisk, který je patrný i bez času. Pro bližší pochopení uvádím další příklad: Ocitnete se ve vašem městě na náměstí, vznášíte se tam a prohlížíte si domy. V tom spatříte uprostřed náměstí sloup. To je ale divné, jelikož dobře víte, že tam ve skutečnosti žádný není. Přiletíte k němu blíž, aby jste si ho prohlédli, jediné, co zjistíte, že je skutečný. Dejme tomu, že za měsíc jdete do knihovny půjčit si knihu o minulosti vašeho města. Na některých fotkách či rytinách v oné knize je skutečně zachycen sloup uprostřed náměstí, který jste spatřili, když jste astrálně cestovali. Co se tedy stalo? Byly jste v astrální dimenzi. Ten sloup, který jste tam spatřili stál v letech 1750 až 1938, což bylo 188 let, za tu dlouhou dobu vryl otisk svého tvaru do astrální dimenze kde zůstal.
Lucidní snění jak už název napovídá je vlastně astrální cestování během snu. Možná se vám už několikrát stalo, že se vám zdál nějaký sen a zároveň jste věděli, že to je sen. To asi tak bylo všechno. Abyste měli lucidní sen ( lucid = průzračný ), je potřeba se z onoho snu probrat a změnit chod snu, tak, jak chcete vy. Zdá se vám například, že stojíte na louce, napravo od vás je zlatý poklad a nalevo je fotbalový míč. Normální sen by vypadal tak, že si pokladu nebudete všímat a začnete si kopat s míčem. Vy však z toho snu procitnete, zjistíte tedy, že se jedná o sen. Proč by jste si měli kopat s míčem, když je vedle vás poklad? Tím, že začnete ovládat svůj sen, můžete se jít podívat na onen poklad, což jste původně vůbec neměli udělat. Můžete však i víc, můžete například stejně jako u OBE navštívit své známé a pak se přesvědčit o tom, jestli to co jste viděli byla pravda. Můžete sen například měnit podle celé vaší fantazie, tak jak chcete vy. Můžete se vznášet, můžete nechat vznášet ostatní věci ( telekineze ), můžete předměty ve vašem okolí nechávat mizet a objevovat se ( materializace ), můžete si i vyzkoušet sebevraždu. Co všechno jde měnit ve snu jsme mohli vidět například ve všech Nočních můrách z Elm Street
Mentální cestování Již v úvodu jsem se zmínil o tom, že při astrálním cestování opouští fyzické tělo duch i duše ( astrální tělo ). Při mentálním cestování opouští tělo pouze duch. Je tedy pouze na cestovateli, jaký druh si zvolí. Je samozřejmě třeba brát zřetel na určité rozdílnosti mezi astrálním a mentálním putováním. Při astrálním cestování si cestovatel bere své vlastnosti. Když se nalézá mimo tělo, tak jeho pozorování zahrnují i emoce. Emočně může projevit sympatie či odpor k nějaké shlédnuté věci. U mentálního cestování je člověk je myslícím duchem, bez oněch vlastností, čili jen pozorovatel. Události v něm nevyvolají žádné emoce. Při astrálním cestování je například člověk schopen působit na fyzický svět, přemysťovat věci, klepat a jiné podobné hříčky na postrašení svých známých. Takové věci zde však nenaleznete.

 

Z obrázku je patrné, jaký druh cestování náleží jaké sféře. Čtenář pravděpodobně již počal přemýšleti nad onou mentální sférou, podám tedy krátké vysvětlení. Stejně jako astrální sféra je nad sférou fyzickou, tak mentální sféra je nad sférou astrální. Opět zde platí zákon analogie. A stejně jako fyzické tělo nemůže navštívit astrál, tak astrální cestovatel nemůže se svým tělem navštívit mentální sféru, ta již náleží mentálnímu cestování ( duchovnímu cestování ).
Kromě výše uvedených druhů existují ještě další možnosti, které sice nespadají pod tento fenomén, ale mají obdobné výsledky, tím myslím například vidění na dálku. Pravděpodobně si teď myslíte, že až budete astrálně cestovat, tak nerozeznáte, zda se jedná o OBE,astrální cestování, či lucidní sen. Můžu potvrdit, že zpočátku jsem opravdu nevěděl, o co se jedná. S přicházející praxí však sami poznáte, kde se nacházíte, nemůžete čekat nějakou ceduli s nápisem "Toto je vyšší sféra, zde již není čas". Bohužel vás uvedu ještě ve větší nepřehlednost, když vám sdělím, že tyto zážitky mohou být občas spojené, či návazné. Míním tím například přecházení z OBE do snu, pravý přechod nerozeznáte, vše si musíte uvědomit až po návratu do těla.

Obyvatelé astrální sféry
Stejně jako náš hmotný svět má své obyvatele, tak i astrální. Narozdíl od naší planety jsou však roztroušeni po různých sférách, které jim náleží. Platí však stejná věc, že v nižších je jich přece jenom více, stejně jak zde na zemi. Především, jak vás napadlo se jedná o nebožtíky, ti neobývají pouze jednu sféru, ale můžeme je nalézt po téměř všech sférách, s tou podmínkou, že výše se dostanou ti lidé, kteří jsou více duchovně založení a to nejen z teoretického hlediska. Největší materialisti a skeptici ve vše nadpřirozené zaujmou po smrti nízkou sféru astrální úrovně, naproti duchovněji založenější lidé, včetně astrálních cestovatelů budou mnohem výše . Nejsou to však jen oni. Jsou zde i bytosti čistých živlů, což jsou Salamandři ( oheň ), Sylfy (vzduch ), Undiny = Rusalky ( voda ), Gnómové = trpaslíci ( země ). Možná nyní zíráte s určitým posměchem, ale tyto bytosti jsou stejně tak skutečné, jako vy, nebo já a nejsou tedy výmysly pohádek, ovšem astrální cestovatel je bez řádné přípravy nepotká. Jelikož při setkání s těmito bytostmi jsou kladeny různé podmínky, jejichž nedodržení může vést a vedlo by k smrti astrálního cestovatele, tak zde nenaleznete jakýkoli návod na setkání s nimy. Dále jsou to pak andělé, duchovní strážci a vůdci, elementárové, elementálové, larvy, fantómové, démoni a samozřejmě zde také můžete narazit na další astrální cestovatele. Z každou zde vyjmenovaných bytostí se můžete setkat a navázat s ní kontakt. Stejně jako tomu je u lidí, můžete narazit na dobré a zlé bytosti. Stejně jako, když jdete na ulici, tak nevíte, kdo z vašeho okolí je dobrý a u koho je tomu naopak. Pokud vás potká nějaká bytost s negativními vlastnostmi, tak z toho pro příští cestování vyvstane strach a příště již nebudete tak moc chtít opustit tělo.

Kontakt s bytostmi
Jako první vás napadne, jak se s tou nějakou bytostí dorozumíte. Po chvilce přemýšlení snad každého z vás napadne telepatie. Jedná se o tak zvanou kosmickou řeč - řeč myšlenek a idejí. Neexistuje tedy něco jako jazyk, kterým se hovoří. Každý slyší toho druhého v řeči, která je mu nejbližší - u nás tedy v češtině. Každý takto kontaktovaný vnímá tak, jak je zvyklý. Jistě si vzpomínáte na ty experimenty s telepatií, kreslením obrázků a zenerovými kartami - z vlastní zkušenosti tvrdím, že to všechno je zbytečné plýtvání časem, dle mého názoru se nejedná o klasickou telepatii. Když se dorozumíváte s nějakou bytostí telepaticky, tak slyšíte její myšlenky jakoby uvnitř vaší hlavy, zcela jasně a srozumitelně. Nechci vám vnucovat svůj názor o tom, že je lepší snažit se kontaktovat lepší bytosti. Dle vašeho osobního přesvědčení záleží jen na vás, ke kterým silám tíhnete, jestli k dobrým nebo zlým. Rozdíl je obrovský, ty dobré vás plně neuspokojí tím, co vám mohou nabídnout, pokud se nejedná o znalosti. Hlavní je, že vám neublíží. Démoni však nabízejí mnohem víc, jako třeba bohatství, slávu, vědění, moc nad životem a smrtí, zní to lákavě a je opravdu těžké některým svodům odolat, ale nakonec by jste na to doplatili. Dejme tomu, že byste kontaktovali nějakou bytost a uzavřeli s ní pakt. Po zbytek života, nebo na nějakou dobu ( Faust měl smlouvu s Mefistotelem na 24 let ) by vám ochotně sloužil, nebo jeho poddaní. Vše co by jste chtěli a co by bylo v možnostech oné bytostí, by se stalo. Avšak po vypršení lhůty, nebo po smrti by jste se odebrali do sféry oné bytosti a sloužily pro změnu jí.

Astrální pohled
Náš normální zrak ( 2 oči ) nám umožňuje vidět záběr pod úhlem 220° před sebe bez toho, aniž bychom se otáčeli. U astrálního těla tomu je jinak. Když jste mimo tělo, nemáte žádné oči. Představte si, že jste bod vědomí v prostoru, vše vidíte pouze z tohoto bodu, a to vše myslím záběr 360° na obě strany a nahoru a dolu. Vidíte tedy všemi směry v jeden okamžik. To způsobí dost velký zmatek v našem vnímání prostoru. Takže, když se vám to poprvé stane, budete dost vedle… Nelamte si však z toho hlavu, ve většině případů ostatní strany ani nepostřehnete, budete jen vnímat to, co je před vámi. Já si například toto sférické vidění vůbec neuvědomuji. Párkrát se mi stalo, že jsem začal vnímat na víc stran a bylo to docela hnusný.

Efekt Alenka v říši divů
Když astrálně cestujete, mohou se vám přihodit různě divné věci, je to způsobeno tím, že v astrálním světě je všechno možné. Hodně věcí tvoříme vlastníma myšlenkami. Často o tom ani nevíme, co nám naše mysl přichystala. Uvedu malý příklad: Jste například ve vašem pokoji. Vše vypadá jako obvykle, ale něco tu nesedí. Všimnete si, že máte v pokoji dvoje dveře, ačkoli ve skutečnosti máte pouze jedny. Logicky si odvodíte, že ty dveře tam určitě nikdy být nemohli ( neplést si s příkladem o sloupu uprostřed náměstí, kde opravdu kdysi mohl být ). Poletíte-li blíž si prohlédnout ony dveře, zjistíte, že jsou stvořeny absolutně dokonale. Projdete-li normálními dveřmi, octnete se tam, kde by jste čekali, za nimi. Projdete-li ale falešnými dveřmi, tak se většinou objevíte na místě, které neexistuje a kde je všechno možné, můžete také skončit v jiné dimenzi. Kdo četl Alenku v říši divů, ten ví, že je možné úplně vše.

Předpoklady
Když to napíšu stručně, tak žádné předpoklady nejsou až na jeden, ten nejdůležitější: Musíte tomu věřit, pokud budete mínění, že něco jako astrální cestování neexistuje, tak se vám nic nepodaří a opět se utvrdíte na svém přesvědčení. V mnoha knihách jsem četl různé podmínky, co musím učinit, když chci astrálně cestovat. Z vlastní zkušenosti jsem se přesvědčil, že tomu tak není. Stručně zde tedy popíši svá zjištění a vyvrátím, některé omyly, kterými jsem byl stejně jako mnozí jiní mystifikován.
Ležení hlavou na sever
Četl jsem, že siločáry země by měli být v souladu s magnetickým tokem ve vašem těle. Má postel, z které podnikám většinu astrálních cest je na sever, ale to je pouze náhoda. Mnohokrát jsem cestoval, ať již jsem byl hlavou na jakoukoli světovou stranu Ležení na zádech
Je to popravdě nejpřijatelnější poloha, kterou vřele doporučuji, ale opět není nezbytně nutná. Občas jsem opouštěl tělo na boku a šlo to. Výhoda ležení na zádech je tak, že jste méně náchylní k usnutí - jen si vzpomeňte, kolik z vás usíná na boku. Nejíst X hodin před astrálním cestováním
Nevidím důvod, proč by jste to měli dělat. Abych nevzbudil zájem okolí, jdu se po obědě jakoby trochu prospat, ve skutečnosti však hned podnikám astrální cesty. Říká se též, že když už jíst, tak jen lehká jídla. S tímto názorem bych už víc souhlasil. Občas se mi stane, že si lehnu s úmyslem astrálně cestovat, když v tom mi tak hlasitě začne kručet v břiše, že se to nedá poslouchat, takže nemáte klid.
Nepít X hodin před astrálním cestováním
S tím též nesouhlasím, když máte žízeň, jen se napijte, ale nepřežeňte to, ať neběháte často na záchod.
Dostatek klidu
tento nárok preferujte především, nezkoušejte astrálně cestovat, pokud kolem vás chodí lidi, nebo v nejbližší době začnou. Klid je na prvním místě. Bohužel musím říci, že jen těžko se ho dá dosáhnout. Já jsem například bydlel s dvěma bratry v jednom pokoji, nemusím snad říkat, že klid tam byl cizí pojem. Měl jsem však zjištěné dny, kdyby mohl být doma klid. Na takové dny jsem se těšíl, abych mohl astrálně cestovat. Když je doma klid od ostatních, tak vypínám všechny hodiny, které tikají. To nemusíte dělat, já to dělám z toho důvodu, že už mě to nebaví poslouchat. Občas se bohužel vyskytnou vlivy, proti kterým nic nezmůžete: Soused vrtá vrtačkou, venku troubí auto, děti venku hážou petardy….
Nepít alkohol
To je logicky správné, když jste namol, tak hned usnete, žádné astrální cestování. Ovšem může se stát i vyjímka. ( viz zážitek č. 6. Z mých zážitků – dole jsou ke stáhnutí )
Poslouchat klidnou muziku
Nevím, co si autoři těchto názorů myslí pod pojmem klidná muzika. Mylně je rozséván názor o tom, že když jste na duchovním vzestupu, mezi který astrální cestování jistě patří, tak se musí poslouchat klidná meditativní muzika, něco jako new age. Já rozhodně nepatřím mezi ty, kteří by si tuto muziku pouštěli. Poslouchám rock a heavy metal, což mi klidné meditativní nepřipadá a taktéž astrálně cestuji.
Být vegetariánem
Nedoporučuji, tělo by tím přicházelo o různé živiny. Všeobecně panuje názor, že je lepší vyhýbat se masu, když začínáte s duchovními aktivitami. Autoři těchto názorů jsou většinou sami vegetariáni a z toho důvodu vám podstrkávají své ideje. Já rozhodně vegetarián nejsem. Všeobecně bych chtěl napsat, že je vhodné jíst a pít to, na co jste zvyklí.
Zavření očí
Nelze se dostatečně uvolnit a dostat do jiných hladin vědomí pokud máte otevřené oči a zaostřený obraz. Takové věcí dokáží opravdu jen mistři, nebo lidé v hluboké hypnóze

Je taky doporučováno, zda máte zkoušet astrálně cestovat ráno, večer nebo odpoledne. Vůbec na tom nezáleží. Z praxe však nedoporučuji zkoušet astrálně cestovat večer, když usínáte, protože pokaždé usnete. Četl jsem, že nejlepší vhodná hodina je taková, v níž jste se narodili. Tento názor nekomentuji, protože jsem se o něm prakticky nepřesvědčil. Je dobré mít na sobě volnější oděv. Džíny jsou například nevhodné, jelikož jsou pevnější a tvrdší, vezměte si třeba tepláky a tričko. Též odložte hodinky, které máte většinou pevně upnuté
 


SUBTRAHENTNÍ BYTOSTI=OBYVATELÉ ASTRÁLU

Nu a konečně se dostávám ke svému oblíbenému tématu, tedy o astrálních bytostech. Budu zde povídat převážně o těch, které si vytváříme sami, formou našich myšlenek a našeho podvědomí. Tato oblast mne velice zajímá, protože přímo a napřímo ovlivňuje celý náš život. Co je docela škoda, že málokdo si toto uvědomuje, a přitom je to tak aktuální.

Dělení subtrahentních bytostí

Na úvod - jsou to bytosti, které se rodí na astrální rovině, tudíž běžnému neškolenému oku jsou neviditelné (to samozřemjě neznamená, že když je někdo neznalý nevidí, že neexistují = naopak). Dalo by se říci, že většina z nich jsou odrazem nás samých, vytváříme si je vědomě či nevědomě. Obvykle vědomě je vytváříme když už máme za sebou jistou magickou praxi. Budu o tom povídat dále (tvoření elementárů...). Nevědomě vznikají častěji, než si myslíme. Jsou odrazem našeho psychického stavu a zdržují se v blízkosti naší aury, naše těla. (pozn. : oproti přízrakům, neboli strašidlům, tedy astrálním útvarům, které se poutají pouze na určité místo). doprovází nás všude s námi, ať chceme či nikoli. Uvedu rozdělení :

  • Astrální larvy
  • Strašidelné jevy
  • Služební duchové
  • Egregorické bytosti
  • Démoni
  • Géniové

1) Astrální larvy - dělíme je dle kabalistického učení do dvou skupin, tedy

  • larvy kategorické
  • larvy sanegorické
Vznikají nevědomě a neúmyslně, o to jsou horší, jsou ztvárněním našich špatností. Věnuji jim samostatnou kapitolku.

2) Strašidelné jevy - inu, tyto astrální utvary jak sem již podotkl, jsou vázány k určitému místu, málokdy povází konkrétní osobu. Uvedu malý příklad, na kterém byste si měli udělat aspoň stručnou představu - na určitém místě dojde k vraždě. Oběť, která silou svého obrovského strachu a silou své narušené psychiky během toho utvří velice silnou myšlenku, která se okamžitě promítne na astrální rovině. Vzniká tedy něco, co je odrazem jejího psychického stavu, který je doprovázen vysokým psychickým vypětím. Utvoří je tedy astrální útvar, který má dostatek síly (kterou bere ze strachu oběti), aby nabyl určité samostatnosti. Pokud je oběť skutečně zabita, onen jí vytvořený astrální útvar se od ní "odtrhne" a nadále zůstává na tom místě, kde byl vytvořen a potuluje se zde, občas se jeví jako odraz oné nešťastné události.....tak co, rozumíme si ?

3) Služební duchové - budu o nich více povídat v souvislosti s tvořením elementárů. Tedy je to něco, nějaký astrální útvar, který osoba (mág) vytvoří za určitým účelem. Opět vše osvětlím na příkladu - mág vytvoří silou své imaginace zhuštěním akašického principu (neboli pátého, nejjemnějšího živlu) něco, např. světelnou kouli. Té dá rozkaz, aby u nějaké konkrétní osoby vyvolala nějakou vzpomínku. A odešle ji s tímto příkazem a ona už samostatně pracuje. Toto jest tvoření vědomé. Samozřejmě existují i další.Takto stvoření elementárové mohou získat určitou svobodu a začít škodit, proto je musí mág vždy nějak časově omezit.

4) Egregorické bytosti - tyto astrální útvary mohou nabýt až přílišné samostatnosti, jsou tvořeny buďto účelně nebo ne, záleží na rozsahu věci. Mohou nabývat obrovské síly a nebezpečnosti. Opět příklad - fanatici. Fanatici jdou za svým cílem bez jakýchkoli ohledů - proč - protože všichni společně si utvořili jednoho egregora, který jim dává sílu (tedy ovládá je) činit dál to, co jemu samotnému pomáhá a co ho posiluje. Svého egregora však mají také různé církve, ale i narkomani. Tímto jsem tedy zčásti osvětlil poslední skupinu sub. bytostí.

5) Démoni - teď nepočítám démony, jako takové, nepočítám tedy transempirické entity. O těch budu povídat v kapitolce o paktech a démonech. Zde mám na mysli démony, kteří vzniknou, když se larva nebo egregor nasytí krví - nabyde samostatnosti a "umění" se rozmnožovat.

6) Géniové(heroové) - astrální útvary vyšších inteligencí duchovního světa idejí, odrážející určité struktury "horního světa"
 

Astrální cestování je užitečná, zajímavá a prospěšná, často karmicky pozitivní praktika. To tvrdím. Nikdo však netvrdí, že je to snadné, a že to není vůbec nebezpečné. Jíst příborem také není úplně bezpečné. Můžete si vidličkou vypíchnout oko a také si můžete způsobit vážná zranění příborovým nožem... Když scházíte po schodech MŮŽETE si zlomit vaz. Ale jak často se to stává? Přesto to není zcela bezpečné. Ani astrální cestování není zcela bezpečné. Může narušit vaši psychiku, mohou vás "napadnout" stvůry z jiných sfér (ale nemohou vám skutečně uškodit).

Pokud astrálně cestujete, nemůžete si nic vzít s sebou, kromě informací a znalostí. Stejně tak se musíte i vrátit - obohaceni jen o informace, znalosti. Během astrálního spojení se mezi vaší duší a vaším tělem udržuje spojení, které vidíte jako stříbrnou šňůru. Kromě vás jí nevidí nikdo, kdo zrovna také astrálně necestuje, a nebo není mimořádně senzibilní. Během astrálního cestování vnímáte většinou čas jinak, individuálně. Astrální cestování nezná omezení vzdálenosti, nezná překážky v podobě zdí ani jiných hmotných bariér. Astrálně cestovat můžete takřka neomezeně dlouho, ale přeženete-li to, uškodí to vašemu fyzickému tělu. A proto opatrně, ale přímo do toho! Je pár věcí, na které nemáte vliv. O astrální cestování se nepokoušejte v přílišném vlhku a za bouřky.

Babské povídačky a pověry o létání čarodějnic na koštěti jsou vlastně odkazem na tradiční využívání astrálního cestování namísto skutečného létání. V minulosti bylo poměrně běžné užívání čarodějnických mastí k dosažení stavu pozměněného vědomí a vnímání. Většina takových přípravků je složena z vysoce nebezpečných bylin (zmínka v části bylinky u blínu), toxických a nezřídka i smrtelně jedovatých pro lidský organismus, jejichž užívání laiky, půl-laiky a začátečníky může mít fatální následky.

Během objevování a rozšiřování vašich astrálních schopností je důležité vybrat si místo a čas, kde nebudete nikým a ničím rušeni. Běžně totiž, pokud jste vyrušeni během astrálního letu, vaše duše se v přirozené obraně prudce vrátí do těla. Je to cosi jako šok pro celý organismus i duši, být prudce stržen zpět uprostřed cesty, a je to značně nepříjemné až nebezpečné, a proto si zvolte místo a čas, kdy můžete být nerušeni. (Pozor na moderní vymoženosti typu pípající digitální hodinky, mobilní telefon…) Pokud se rozhodnete cestovat doma a v domě jsou i ostatní rodinní příslušníci, je rozhodně dobré jim říct, o co se hodláte pokusit, aby v případě, že vás zastihnou v tomto stavu nebyli tolik vyvedení z míry. Co se týče návratu do těla, který je častým tématem otázek těch, co by chtěli zkusit ale bojí se, je odpověď snadná. Stačí pomyslet, přát si, trošku se soustředit na návrat a sklouznete zpět tam kam patříte – do svého těla – bez obtíží a hladce.


1)Tato metoda se provádí, když jdeme spát. Potřebujete nějaký předmět na který se dokážete soustředit, udržet na něm pozornost, může to být měsíc v úplňku, hvězdy, krystal, ale klidně i oblíbená panenka! Použijte cokoliv uznáte za vhodné.
Jen ne svíčku či cokoliv hořícího!
Tato metoda vyžaduje uspání fyzického těla, proto by jste nikdy neměli nechat hořet bez dozoru. Autorka textu upřednostňuje křišťálovou kouli.
Umístěte předmět na dohled, a lehněte si do své postele. Zírejte na předmět a podřimujte. Prvních několik pokusů může být otravné, můžete dokonce usnout a… …nic. Ale na několikátý pokus to autorce vyšlo.
Stále na předmět zírejte. Jak vaše víčka těžknou, stále zírejte na vytyčený předmět. Vaše oči se nakonec mohou zavřít, ale vy stále uvidíte daný předmět. Stále na něj budete zírat. Posaďte se, vstaňte, a nebuďte překvapení pohledem na své fyzické tělo, klidně spící na posteli.
Autorce tento způsob vyhovuje a funguje. No, a když už jsme z těla ven, využijme toho a dělejme, cokoliv si budeme přát, dokážeme cestovat i na poměrně velké vzdálenosti. Ze začátku však pravděpodobně jako většina budete pocit osvobození od fyzického těla vnímat jako nezvyklý a nepřirozený, a tak se neodvážíte daleko – ale časem vás už nebude omezovat nic.
Tento čas je jen váš. Řekněte lidem že se o toto pokoušíte a nepřejete si býti rušeni.


2)Nekřižte ruce a ani nohy - pokud je křížíme, podvědomě se tak držíme zpátky. Proto je důležité mít nohy a ruce uvolněné. Je třeba, aby vaše astrální cesta měla nějaký cíl. Poprvé je to celkem snadné. Vašim cílem je opustit vaše tělo a vznášení maximálně několik metrů od něj. Při 1. cestě je důležité neopouštět svůj pokoj. Proveďte postupnou relaxaci. Až budete naprosto uvolněni, soustřeďte se na dýchání. Uvědomte si své tělo, ať už je kdekoliv. Uvědomte si místnost ve které se nacházíte a vaše vědomí. Vaše mysl musí zůstat uvolněná a klidná. Myslete na cíl své astrální cesty a na to, jak je pro vás důležité, abyste ji vykonali. Nyní zaměřte svou pozornost na čelo a nechte svou mysl, aby se v tomto místě oddělila od těla. Pravděpodobně budete mít pocit, že se propadáte nebo vznášíte. Za začátku vám to bude nepříjemné, ale nechte věcem volný průběh a nebojte se, strach vás může stáhnout zpět do fyzického těla. Někdy to jde hladce na poprvé a jindy to naopak trvá. Největší potíž je v tom, že lidé často zazmatkují jakmile ucítí, že klesají anebo že se vznášejí. Jakmile ucítíte, že klesáte skrze povrch vašeho lůžka, je to jenom dobře. I zde platí, že první pokus je ten nejtěžší. Je skvělé pokud se vám astrálně cestovat podaří hned na poprvé, ale vězte, že některým lidem to trvá i 4 měsíce zkoušení, než se to naučí. (Pozn.: Eurik; někdy to trvá i déle, záleží na intenzitě snažení a podpůrných prostředcích a okolnostech...) Předpokládejme, že se vám podařilo úspěšně opustit vaše tělo a že se teď nad ním vznášíte. Nyní si v duchu přejte ocitnout se v rohu místnosti, než se vám tuto myšlenku podaří zformulovat, budete tam. Osahejte si stěny a přesvědčete se, jak pevné a poddajné se vám zdají. Záleží to od toho, jak pevného astrálního dvojníka máte. Postupně navštivte všechny rohy místnosti. Nakonec si představte, že se vracíte zpět do svého fyzického těla. Tento návrat bývá někdy snadný a klidný, jindy se však může zdát prudký. Doporučuji se vracet pomaleji, ale i při hladkém dosednutí na zem nejspíše pocítíte náraz. Všeobecně platí, že čím dál jste od fyzického těla, tím je otřes větší. Po návratu do těla zůstaňte chvíli ležet. Potom si zapište své zážitky a pocity. Jakmile se vám cesta zdaří, budete si ji chtít co nejdříve zopakovat, ale radím vyčkat 24 hodin, protože je to přeci jen psychický nápor a i organismus potřebuje čas na vzpamatování se.
Pro druhý pokus je dobré někoho požádat aby napsal na papír pár čísel a slov a papír umístil do svého pokoje. Během své astrální cesty tento pokoj navštívíte a číslice přečtete.
Pomaloučku se uvolňujte. Není kam spěchat. Čím klidnější a uvolněnější budete, tím lehčeji své tělo opustíte. Napodruhé to obvykle jde o mnoho snáz. Strach z neznáma, který všichni prožíváme, se mezitím rozplyne a nahradí jej pocit očekávání. Jakmile dokončíte postupnou relaxaci, představte si, že se propadáte do nicoty.
Znenadání zjistíte, že jste se ocitli mimo své fyzické tělo. Pravděpodobně se budete vznášet cca 30 centimetrů nad ním. Představte si sami sebe jak vstáváte a okamžitě se napřímíte. Pozorněji si prohlédněte své astrální tělo. Představujte si sami sebe v různých šatech a všimněte si, že hned jak na ně pomyslíte, se v nich ocitnete.
Tentokrát si povšimněte i tenoučké stříbrné šňůry, která spojuje astrální tělo s tělem fyzickým. Obvykle je připojena k čelu fyzického těla. Jiní lidé tvrdí, že je připojena k pupku obou těl a nebo k hlavě. Tradiční nauka praví o tom, že když se přetrhne šňůra, dotyčný člověk zemře. V bibli je např. psáno, že člověk zemře ..."když se přetrhne provaz stříbrný"...
Jakmile jsme důvěrně seznámeni se svým okolím, opustíme svůj pokoj. Možná zjistíte, že musíte použít oken nebo dveří, ale můžete též projít stropem nebo zdí. Záleží to na tom, jak pevné je vaše astrální tělo. Pokud jste zahlédli stříbrnou šňůru, teď zjistíte, že se vzpíná do nekonečna, ale i to, že s přibývající vzdáleností od vaše fyzického těla slábne. Též síla, poutající vás k f. tělu s přibývající dálkou slábne.
Nyní si všimněte 3 rychlostí astrálního cestování. První z nich je běžná rychlost, tempo krokem. Druhá se označuje za rychlost střední. Připomíná jízdu autem nebo vlakem, kdy vidíme míhající se krajinu. Třetí je nadprůměrná rychlost. Ta působí, když se během okamžiku přemisťujeme na určité vzdálené místo. Kromě těchto 3 rychlostí existuje též levitace, kterou jste již poznali, když jste se vznášeli nad svým fyzickým tělem.
Představte si sami sebe v pokoji svého přítele, který napsal na papírek ony číslice, které máte přečíst. Porozhlédněte se po pokoji a pokud je v ní i váš přítel, podívejte se co právě dělá. Najděte kus papíru a zapamatujte si je. Není to tak lehké, jak se zdá. Pro některé lidi je totiž obtížné číst, jsou-li v astrálním těle. Proto číslům věnujte nadměrnou pozornost. Nakonec vizualizujte sami sebe ve vašem pokoji a přeneste se ke svému fyzickému tělu. Představte si sami sebe ve svém f. těle a okamžitě se v něm ocitnete. Zapište si čísla. Až se spojíte s přítelem, zjistíte nakolik správně se vám podařilo přečíst čísla. Zjistěte si též, jestli váš přítel poznal, že jste jej navštívili.
Při své další cestě můžete třeba zkusit experiment - manipulaci s předměty z fyzického světa. Nakolik pro vás třeba bude obtížné přenést nějakou lehkou věc. Tak například otočit list v knize by pro vás nemělo být nijak obtížné, ale nejspíš se vám už nepodaří přenést celou knihu někam jinam. I zkušení astrální cestovatelé mají s přemisťováním věcí ve fyzickém světě problémy.
Pokuste se při svých mimotělních zážitcích navštívit co nejvíce míst. Při astrálním cestování můžete okamžitě navštívit jakékoliv místo jen tím, že na něj pomyslíte. Nejprve pro vás bude snazší navštěvovat místa, kde jste už někdy byli a které jste viděli, než ta o kterých máte mizivé představy. Chcete-li navštívit nějaké neznámé místo, je dobré, když si o něm něco přečtete a nebo si seženete fotografii, abyste si je mohli lépe představit. Není třeba na určité místo letět po stejné trase, jak byste to udělali ve fyzickém světě. K cestování na větší vzdálenosti je potřeba velké touhy. Nemáte-li dost touhy, na požadované místo se prostě nedostanete. Občas zažijete nějaký ten šok, ale nebude to nic děsivého. Čas od času budete vtaženi do svého fyzického těla dřív, než byste si přáli a nebo když to budete nejméně čekat. Můžete při tom utrpět otřes i šok. Stane-li se to, v klidu seďte a snažte se pravidelně dýchat. K náhlím návratům do těla dochází ze dvou důvodů. Buď jste si během cesty na své fyzické tělo vzpomněli a nebo vás f. tělo potřebovalo k vyřešení nějaké situace. Setkáte-li se na astrální pláni s něčím děsivým, stačí jen pomyslet na návrat do těla, hned se v něm ocitnete.


3)Další zajímavou metodou je uvolnit se jako při meditaci, celé tělo, a s dechem vyjít jakoby ven, pryč ze svého těla. Po takovém uvolnění a zklidnění, které by mělo trvat kolem deseti minut, se přestaneme soustředit na své tělo, pomalu jej přestáváme vnímat... A pak se v duchu, s plnou koncentrací opřeme lokty a zdvihneme se z postele. A... Pokud jsme byli úspěšní a měli štěstí, naše tělo leží dál na posteli - a my ne! Ano - heuréka, jsme venku, a opět cítíme onen niterní pocit uvolnění a zároveň jakési nevolnosti - že by žaludeční - ale vždyť náš těžký, bolavý či hladový žaludek zůstal tam dole - jsme volní!


4)Lehněte si, zavřete oči a úplně se uvolněte ( toto již dále nebudu vypisovat, pro všechna následující metody to samozřejmě platí ). Představte si, že jste odděleni od těla a ležíte dále ve svém těle. Představte si, že vaše tělo vibruje pomalu a astrální o trochu rychleji. Představte si, že vibrace, které procházejí vaším astrálním tělem můžete cítit, jako kdyby jste stáli před obrovitými reproduktory vysokými jako vy. Dále si představte, že se vibrace astrálního těla zvyšují a narůstají. Toto cvičení opravdu může navodit vibrace, pomocí kterých se dostanete ven z těla.


5)Představte si, že se díváte do nesmírně hluboké studně. Lezete na její okraj a skočíte do ní. Padáte hlavou dolů. Jak takto letíte volným pádem, sledujete přibližující se dno studně. Snažte se představit si pocit padání se všemi detaily. Nechte se tím pocitem unést. Podaří-li se vám to budete doslova "vyhozeni" ze svého fyzického těla.


6)Představte si černou skříňku velkou asi 7,5 cm ve vzdálenosti asi 90 cm před vámi v úrovni očí a trochu nalevo. Podržte si tento obraz asi 30 sekund. Poté si představte stejně veliký šedivý oblak, napravo od skříňky. Oblak nemá přesný tvar, ale je spíše vyšší, nežli širší. Podržte si tyto dva útvary vedle sebe dalších 30 sekund. Nyní si představte paprsek světla, jak vychází ze skříňky a pomalu přechází k šedivému oblaku. Když se ho dotkne, naplní jej světlem. Pocítíte-li přitom nějaké zvláštní vjemy, nevšímejte si jich. Autor této metody píše, že během této imaginace ucítil ostrý pocit podél páteře, pokusil se přitom hodit dozadu, aby to přešlo. Místo toho se pohnulo jeho astrální tělo a on byl venku.


7)Pokuste se určit místo, kde se nachází vaše vědomí, je to mezi očima? Či snad uprostřed hlavy? Ať je kdekoli, pokuste si představit na onom místě světelný bod. Udržte toto mínění světelného bodu několik minut. Světelný bod nemusí mít žádný předepsaný tvar, záleží na vás. Nyní si představte, jak onen světelný bod klesá dolů, do spodní části mozku. Pomalu jej přemísťujte asi o 10 cm níže, pak jím pomalu pohybujte do původní polohy. Celé to několikrát opakujte. To navozuje vibrace, které vás dostanou ven z těla.


8)Co možná nejživěji si představte, že slyšíte nějaký bzučivý zvuk v hlavě. Představte si, že bzukot je zpočátku velmi tichý, ale postupně začne nabývat na síle. Jak bzukot sílí, indukuje ve vás vibraci. Jak zvuk sílí, tak sílí i vibrace, které se zesílí natolik, že vás vyhodí z těla.


9)Představte si malou černou kuličku, která se vznáší v prostoru nad vaším čelem, asi tak ve vzdálenosti půl metru. Představte si, že se kulička začíná pomalu přibližovat k vašemu čelu, zároveň se začíná elektrizovat tak, že kolem ní můžete vidět malé blesky. Vzniklé výboje na kuličce vydávají bzučivý zvuk. Snažte se toto silné elektrické pole i pociťovat. Jak se kulička stále blíží, cítíte zvětšující se napětí, bzučivý zvuk nabývá na intenzitě a stále sílí. Kulička se zastaví asi 2 cm od vašeho čela, začne se pohybovat směrem k nohám a zpět. Během toho ve vás začnou vznikat vibrace v místě, nad kterým kulička zrovna bude, tyto vibrace budou stále sílit, i když se kulička přesune jinam. Toto by mělo navodit vibrace, které vás dostanou ven z těla.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

jdhj

(qmyp123, 1. 8. 2012 8:52)

musim rict teda ze dneska se mi cistou nahodou vecer stalo AC asi proto ze se tam chci asi tyden dostat a bylo to uplne huste :D sice jsem tam byl asi 5sec nebo kolik ale vyletel jsem jak kdyby s tela pak jsem dopad na zem a sel jsem kousek se projit po pokoji ale bzucela mi hlava apod psycha tak jsem sel zpatky ze to radsi skusim ve dne ale je to uzasna vec :D doporucuju vsem akorat bylo tam par veci inak apod :D a nevite nekdo jestli se da cestovat ve dvou? jsem cetl nekde ze jo

rada

(pomoc, 7. 1. 2011 18:13)

zajímalo by mě tohle,může se před astrálním cestováním pít kafe (nebo celkově kofein) thank´s za odpověd´...............

zvědavost

(zvědavost, 6. 1. 2011 17:43)

zajímalo by mě jestli můžu při astrálním cestování mluvit třeba s kámošema nebo se naně jen dívat.šlo by že bych jim dal o sobě vědět.A opradvu stačí při návratu jen pomyslet na svoje tělo popř. se jen leknout.Plís napiště někdo (13.11.1994@seznam.cz)

Pomoc

(White, 10. 11. 2010 19:48)

zkoušel jsem AC, lehl jsem si na postel zavřel oči a začal jsem si představovat studnu do které se vrhnu po hlavě, v tom náhle mi začaly oči sami od sebe směrovat ke třetímu oku, mé tělo se trochu chvělo a začaly mi těžknout ruce, nevím proč asi ze strachu jsem oči rychle otevřel, a najednou jako bych cítil celé své tělo, špatně se to popisuje ale měl jsem pocit jako by bylo něco špatně, měl jsem hrozně divný pocit jako by se ze mně něco dralo ven ale rychle to bylo vtaženo

prosím o radu zde nebo na E-majl X903@seznam.cz

navod

(spirit, 1. 9. 2010 20:15)

kniha Astrální projekce od M.Denning a O.Phillips tam se dočtete podrobný návod nebo také v knize za hranicemi života výborná kniha

Re:...

(Lukáš, 2. 8. 2010 10:25)

no to se mi zdáválo každou noc jak sem byl málí sny se mi opakovaly stačí ale když si říkaš že to není pravda nebo že máš křídla a dokážeš llítat a tak dál musíš vědět že sníš já třeba na něco myslím a u toho si říkam já už spím ja už spím...pak chci otevřít oči a zjistím že spím skus to udělat a pak když budeš vědět že spíš tak můžeš ovládat svůj sen můžeš si třeba přivolat draka nebo se najednou ocitneš na planetě podle tvých představ nebo můžeš lítat nebo se ti objeví v ruce coca cola....skus to a uvidíš že budeš mít sen pod kontrolou

...

(Kákáška, 25. 7. 2010 14:35)

Ahoj už delší dobu se mi stává že chci spát ale najednou se mi začne motat hlava a připadam si jako omráčená a že padám do země.jenže se bojím tomu poddat tak radši rychle otevřu oči.nevíte někdo co by to mohlo být? napište pls na: katka.174@seznam.cz

ACTK

(Vojta, 6. 5. 2010 11:25)

Já už to zkouším z jinýho fajn blogu asi tejden- nic.Ale rád bych se zeptal,jestli tam jde používat telekinezi-i když je to skoro zbytečný protože tě nikdo nevidí kromě obyvatelů astrálu a další cestovatelů.Nejdál se mi asi povedlo,že jsem všechno vědomí nacpal do hlavy a na první pokus jsem ji nemoh zvednout,tak byla těžká.

:-)

(macas, 30. 4. 2010 1:38)

ahoj tak nějak jezdím na netu ted v noci a dostal sem se sem a vzpomněl sem si na jednu doslova haluz! už asi rok medituju vzdycky před spaním a asi tak 30-60 min a jednou sem meditoval a usnul sem to ze usnu se me casto stavalo ale ted uz to ovládám. No a jak sem usnul se ke mě stavil kamoš slyšel sem zvonek ale nemohl sem se proste probudit a měl sem zavřný oči prostě a ted jako kdyby se mě přehodil zrak obraceně tak jak to je v čočce nebo tam v oku někde a letěl sem pres obyvak kde sem ležel až za tím kamošem a stal sem pred něm normálně jako kdyby sen ale byla to skutečnost a proste sem ho viděl a pak se me podarilo probudit a rychle sem utikal ke dveřím a on tam fakt byl tak ja ksem ho viděl když sem tam přiletěl...proste nechápu stalo se mě to jen jednou ale rad bych to zazil znova bylo to drsný no meditaci doporučuju až se to naučítee ovládat tak pak začne i tělesný orgazmus jakoze proste nevim jak jinak to nazvat ale muzu ho vyvolat kdy chcu je to strašně příjemný a je to zatím jediná věc kterou mě meditace dala do života :) je to taková moje schopnost divná no :D kdyby si nekdo chtel psát o meditaci atd at me napíše na icq :) 385119360

otazka

(daniel, 27. 4. 2010 7:18)

je jiste ze se vratim a jak se mam odelit?:D

strach

(------, 28. 1. 2010 17:24)

chtěl bych to vyzkoušet ale bojím se

problem (:

(Johnny, 26. 12. 2009 17:44)

zdravim nechapu to s tim predstavovanim propadani nebo houpacky...trva to chvilku nebo treba dyl jakoze si predstavite a sup ste venku. Vetsinou v tomto bode usnu - to neznamena ze by mi to nejak vadilo protoze probuzeni je potom uplne o necem jinem nez normalne. Jen mam problem s tim poslednim bodem absolutne se soustredim, plne uvolnen nevim co dal

Astrální cestování

(Werulik, 28. 11. 2009 12:12)

Já se to učím skoro týden..zatím jsem Astrálně necestovala, ale věřím, že se mi to určo podaří!

Tipy:
-musíte umět vizualizovat + meditovat
-musíte mít úplně uvolněné tělo
-na NIC nemyslet a to ani podvědomě (pomůžou meditace či vizualizace)
-musíte umět otevřít třetí oko (nachází se mezi očima-ale není vidět!)
-nelekejte se vibrací či jiných otřesů těla apod.
-pozor na démony! Nic jim nevěřte!
-VĚŘTE, ŽE SE VÁM TO JEDNOU URČITĚ PODAŘÍ, JINAK TO NEMÁ VÝZNAM!!!!

No a potom se vám dostaví 100% úspěch!!!

Hodně štěstí!


PRO MORGULA

(Ivanna, 22. 11. 2009 12:44)

Zdravím Tě. Nemysli vůbec na nic. Není to snadné,uvědomuj si pouze energii,kterou vlastně jsi Ty. Pokud máš zkušenost např. s meditací, může Ti pomoci.

Energie, to je SÍLA

(Ivanna, 22. 11. 2009 12:36)

Když mi bylo tak osmnáct, začala jsem cestovat. Nesnažila jsem se ,ani jsem netušila,o co jde,přišlo to samo.Brzy se mi dařilo cesty ovládat,setkávala jsem se s různými bytostmi( energiemi),které se mnou komunikovaly.Většinou se mi dařilo vylézt z těla tak mezi 10 -16 hodinou SEČ, ale někdy i v noci. Po nějakém čase už to nešlo, jako by mě něco blokovalo. Teď je mi 43 a cítím, že se mi možná tato schopnost vrátí.

bivqw

(Filip, 10. 10. 2009 0:56)

propadal?? to se mi taky stava ale treba pred vzbuzenim asi je to normalni a ma to spousta lidi takovej ten pocit jako kdyz padate ze zidle...

myslím že to mám

(street, 29. 3. 2009 16:26)

Tak nevím ale asi se mi to stává- když si chci někdy odpočinout (když přijdu ze školy atd.) tak si lehnu an postel a skrátka je npřemýšlím a když jsme dost uvolněný tak mi také připadá jako bych se "propadal" nedokážu popsat jak nebo proč ale po přečtení této stránky si myslím že to může být ono.

komik

(komik, 21. 1. 2009 18:31)

myslim si ze tyhle vecicky co se pisou na tomhle blogu jsou hlavne o zmanipulovani lidi to co tady pisete jsou vlastne veci ktere zvladne kazdy a to je blbost. kazdy nemuze umet vsechno v necem muze byt dobry a v necem ne hodne lidi tady pise ze se jim vse povedlo ale chce to uz naky dukaz. jinak podle me je to take o predstavivosti a o tom jak si verite . ale ne ze bych to odsuzoval , rikam ukazte dukaz a ja uverim

Ehm :-D

(moRgul, 1. 3. 2008 7:11)

Zatím jsem necestoval, proste to neak neslo vzdycky me neco vyrusilo :-D

Otázky:
A; Vedet na co myslet (co je nejlepsi)
B; Jestli se to da AC i rano kdyz sviti slunce?
C; Chtel bych si z nekym popovidat kdo AC alespon 2x
Icq 485 677 200

Jestli bude nekdo spamovat... Ignore :-D


Odpovedi: Pročetl jsem celkem hodne webů....

- Když je nekdo doma a nerusi vas tak by to vadit nemohlo
- Když astrální tělo vyletí, tak fyzické jakoby spí
_______________________________________________________
Byl to dobrý pokus, podaří se mi to ?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Zalehl jsem a myslel jsem jak se houpu na houpacce...
Asi za 2min houpani jsem si letmo představoval jak padám :-D A pak se me zacalo trepat telo u krku, hlavy, břicha a trochu ruk a noh...
A po chvýli to přestalo;
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Potřebuji vědět nqa co myslet... pište klidně na tento web, ale napis do nadpisu třeba TO MORGUL, nebbo PRO MORGULA atd .. Prosím HELP ME chci to umět :-D

POMOC

(Natálie, 20. 2. 2008 19:04)

potřebovaly bych pomoc!
není možné abych cestovala v mysly někoho
jiného,nějak ho doprovázela v jeho sněch nebo prožívala jeho pocity nebo on moje.prosím pokud o tom něco někdo víte tak mi napište na email=Natalie456.654vseznam.cz
předem děkuju
ale prosím do 21.2. 2007